top of page

PRIVACYVERKLARING

Via deze privacyverklaring informeert Thieugraphi alle klanten en personen die belangstelling tonen in haar werking over welke persoonsgegevens verzameld worden en hoe ermee wordt omgegaan. Al deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en gebruikt. De toepasselijke wetgeving wordt gerespecteerd, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring kan je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Indien u vragen zou hebben na het doornemen van deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen via volgend mailadres: info@thieugraphi.com

Art. 1: Over mezelf

Thieugraphi is een eenmanszaak gevestigd te Omloop 40, 9700 Oudenaarde en staat ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0772.942.817

Art. 2: Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt

 •    Identiteitsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregister- of ondernemingsnummer, bedrijfsnaam, 

 •    Contactgegevens: (factuur)adres, telefoonnummer, mailadres

 •    Financiële gegevens: o.a. bankrekeningnummer, betalingen, …

 •    Beeldmateriaal: foto’s en video’s met eventueel geluidsopnamen

Bovenstaande gegevens worden meegedeeld door de klant, via o.a. het contactformulier op de website, persoonlijk en/of telefonisch contact, contact via email, Facebook of Instagram. 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruikt Thieugraphi analytics en retargeting diensten. Gebruik van de website kan getracked worden met Google Analytics en Facebook Pixel. Hierbij is Thieugraphi gebonden aan de bewaartermijnen van Google en Facebook. Ook maakt deze website gebruik van cookies. Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen er gerichter advertenties geplaatst worden.

Recensies over de diensten van Thieugraphi kunnen op de website geplaatst worden uit commercieel belang en zullen verwijderd worden wanneer deze niet meer representatief zijn voor de bedrijfsvoering of indien de klant hier een verzoek toe doet.

Wanneer de klant contact opneemt via de website, wordt er gevraagd achter de volledige naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor Thieugraphi. De gegevens van een verzonden contactformulier worden verwijderd zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit. 

Art. 3: Verwerkingsdoeleinden

Thieugraphi verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor onder andere maar niet uitsluitend voor:

 •    Klanten- en orderbeheer

 •    Klantenadministratie

 •    Aanbieden van producten of diensten 

 •    Opvolgen van bestellingen en leveringen

 •    Afleveren van goederen of verlening van diensten

 •    Facturatie

 •    Inlichtingen te verstrekken omtrent wijzigingen van de aangeboden goederen of diensten

 •    Uitvoeren van directe marketing en gepersonaliseerde reclame zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor activiteiten, marketingmateriaal en andere informatie die nuttig zou kunnen zijn voor de klant (met gebruik van beeld- en geluidsmateriaal)

 •    Beantwoorden aan een wettelijke verplichting

Thieugraphi verzamelt of verwerkt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven worden beschreven, tenzij klant hiertoe voorafgaandelijk toestemming geeft. 

Art. 4: Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 78).

Art. 5: Bewaring persoonsgegevens

Thieugraphi bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding). Thieugraphi verbindt zich ertoe de persoonsgegevens niet langer bij te houden dan 6 jaar na de eerste fotoshoot of deelname aan een workshop.

Art. 6: Gebruik van beeldmateriaal

Thieugraphi houdt zich het recht voor om het beeldmateriaal gemaakt tijdens fotoshoots of workshops te publiceren via haar kanalen (website, sociale media, etc.). De betrokken personen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Bij elke activiteit waar Thieugraphi foto’s neemt is er een kennisgeving dat wie niet wenst dat zijn/haar foto’s publiekelijk verspreid worden, dit uitdrukkelijk kan melden aan Thieugraphi en, indien van toepassing, de organisator.

Thieugraphi heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van de klant te gebruiken voor marketingdoeleinden. Thieugraphi verwerkt naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Deze gegevens zullen verwijderd worden zodra de klant zich uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet langer benaderd te willen worden.

Art. 7: Rechten van de klant omtrent het verwerken van de persoonsgegevens

De klant heeft een recht op inzage van de persoonsgegevens en van de informatie vermeld in artikel 15 AVG. Op basis van de inzage kan de klant deze gegevens laten passen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, mits een schriftelijk verzoek.

De klant heeft te allen tijde het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing (bv. door middel van een uitschrijfmogelijkheid in emails).

Wanneer Thieugraphi gegevens heeft verwerkt op basis van expliciete toestemming, heeft de klant het recht deze toestemming in te trekken. 

Om deze rechten uit te oefenen, kan de klant Thieugraphi contacteren via de Facebook Messenger applicatie, via Instagram of via email: info@thieugraphi.com. Thieugraphi kan de klant vragen om zich te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Art. 8: Rechtmatigheid van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6 a, b, f van de AVG van 27 april 2016.

De klant geeft, door aanvaarding van de offerte, toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de verwerkingsdoeleinden zoals geformuleerd in punt 3 van deze privacyverklaring. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt zodat Shot By Ch’otte haar diensten optimaal kan leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

Art. 9: Verstrekking aan derden

Thieugraphi zal gegevens van de klant niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is (lokale overheid, politie, gerecht, …). De gegevens zullen niet doorverkocht worden aan derden. Er kan wel gebruik gemaakt worden van de diensten van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, online fotogalerij, ...), nieuwsbrieven en uitnodigingen, reservatie van fotoshoots, bestellingen (o.a. van fotoproducten) en betalingen. Alle leveranciers zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Wij zijn niet verantwoordelijkheid voor problemen bij leverancier. Wij kunnen alleen garant staan voor een zo goed mogelijk verloop. Al onze leveranciers zijn in orde met de GDPR wetgeving.

Indien Thieugraphi de persoonsgegevens van de klant wenst te delen met derden buiten de beschreven doeleinden, zal er schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Art. 10: Auteursrecht

Alle beelden op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Indien u zonder toestemming gebruikt maakt van de beelden zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Art. 11: Slot

In deze privacyverklaring kunnen wijzigingen aangebracht worden door Thieugraphi. Lees dus regelmatig het document door. Indien er vragen zijn over deze verklaring of de wijze waarop de gegevens gebruikt worden, kan er gemaild worden naar info@thieugraphi.com

privacyverklaring: Tekst
bottom of page